ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
งบประมาณรายหัว
 • อนุบาลคนละ 200
 • ประถมศึกษาปีที่ 1 คนละ 561.00 บาท
 • ประถมศึกษาปีที่ 2 คนละ 605.00 บาท
 • ประถมศึกษาปีที่ 3 คนละ 622.00 บาท
 • ประถมศึกษาปีที่ 4 คนละ 653.00 บาท
 • ประถมศึกษาปีที่ 5 คนละ 785.00 บาท
 • ประถมศึกษาปีที่ 6 คนละ 818.00 บาท
 • มัทธยมศึกษาปีที่ 1 คนละ 705.00 บาท
 • มัทธยมศึกษาปีที่ 2 คนละ 865.00 บาท
 • มัทธยมศึกษาปีที่ 3 คนละ 949.00 บาท
 • ปวช. คนละ 1,000 บาท
รายการหนังสือ

ชั้นปฐมวัย

0 บาท

ชั้นประถมศึกษา